Konkurs za prijem na smještaj za akademsku 2020./2021. godinu

Na osnovu člana 72., stav (2) Zakona o visokom obrazovanju (”Sl. novine Zeničko-dobojskog kantona” broj 6/09), člana 21. h) Zakona o Javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici (”Sl. novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj 6/05, 11/06, 6/09, 10/11 i 16/11) i člana 159. stav (1) tačka a) i l) Statuta Univerziteta u Zenici i prijedloga odluke direktora Studentskog centra broj: 09-130-320-032/20 od 20.04.2020. godine raspisuje:

KONKURS/NATJEČAJ

za prijem studenata državljana BiH i stranih državljana na smještaj i ishranu u Studentski centar Univerziteta u Zenici u akademskoj 2020/2021. godini

I

Studentski centar Univerziteta u Zenici u akademskoj 2020/2021. godini vrši prijem 220 studenata na smještaj i ishranu, državljana BiH i stranih državljana, u statusu redovnih studenata fakultetâ Univerziteta u Zenici, od kojih brucoša-studenata prve godine do 35%, a prema utvrđenim kriterijima.

II

Pravo na smještaj i ishranu imaju studenti čije je mjesto prebivališta, odnosno boravišta, udaljeno od Zenice najmanje 20 km.

III

Učesnici Konkursa/Natječaja iz tačke I i II dužni su dostaviti:

1. Prijavu za prijem u Studentski centar (obrazac prijave nabavlja se u Studentskom centru),

2. Uvjerenje visokoškolske ustanove da je redovan student s potvrdom o položenim ispitima iz prethodnih akademskih godina ili ovjerena kopija indeksa sa ocjenama – novoupisani studenti podnose ovjerenu kopiju svjedočanstva iz IV razreda,

3. Uvjerenje o zajedničkom domaćinstvu (kućna lista) i primanja po članu domaćinstva (materijalni cenzus) po osnovu: – plaća, penzija i druge prinadležnosti (prosječno zadnja tri mjeseca),

– potvrda od zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti roditelja ili staratelja,

4. Potvrda o mjestu stalnog boravka i kopija lične karte (za strane državljane kopija pasoša),

5. Opću uplatnicu na iznos od 10,00 KM za troškove obrade podataka (na žiro-račun broj: 1340100000001672, vrsta prihoda 722631, općina 103, budžetska organizacija 2204010, poziv na broj 4810010048),

6. Ovjerena garancija o preuzimanju obaveze nastalih po osnovu korištenja Studentskog centra (obrazac garancije nabavlja se u Studentskom centru).

Učesnici Konkursa/Natječaja koji po osnovu određenog statusa, pripadnosti određenoj populaciji ili po drugom osnovu, u skladu s utvrđenim kriterijima, ostvaruju dodatne bodove iste dokazuju dostavljanjem:

7. Potvrda-uvjerenje o osvojenim nagradama u nastavnim i sportskim takmičenjima (na kantonalnim, federalnim, državnim i međunarodnim takmičenjima),

8. Potvrda o stepenu invalidnosti (lične, roditelja i staratelja),

9. Potvrda o poginulim, nestalim i umrlim članovima uže porodice,

10. Potvrda o logoraškom statusu, ličnom ili roditelja, odnosno staratelja (izdata od Međunarodnog Crvenog krsta),

11. Potvrda o učešću u OS RBiH roditelja (provedeno vrijeme),

12. Potvrda od nadležne institucije o izbjegličkom (raseljeničkom) statusu,

Studenti strani državljani-učesnici Konkursa dužni su dostaviti dokumenta iz tačke III pod rednim brojem: 1, 2, 4, 5, 6.

Navedena dokumenta moraju biti izdata od nadležnih institucija odnosno organa (original ili ovjerena kopija) i ne smiju biti starija od 6 mjeseci.

Nepotpuna i neblagovremeno dostavljena dokumentacija neće se razmatrati.

IV

Rangiranje kanditata obavit će komisija za prijem na osnovu utvrđenih kriterija i zbrajanja ukupnog broja bodova dobivenih iz dostavljenih podataka i dokumenata koja se traže ovim Konkursom/Natječajem.

Rang lista studenata bit će objavljena na oglasnoj ploči Studentskog centra Univerziteta u Zenici.

Prilikom sklapanja ugovora o korištenju smještaja i ishrane studenti su dužni priložiti ljekarsko uvjerenje o podobnosti za kolektivno stanovanje i obavezni su se besplatno uslikati u upravi Centra.

V

Novoupisani studenti – brucoši obavezni su dostaviti potvrdu o upisu na fakultet prilikom zaduživanja u Studentski centar.

Studenti starijih godina studija koji su privremeno primljeni po Konkursu/Natječaju u Studentski centar na smještaj i ishranu ranijih akademskih godina obavezni su konkurisati i dostaviti potvrdu o upisu na fakultet u akademskoj 2020/2021. godini najkasnije do 01.11.2020. godine radi regulisanja smještaja, jer u protivnom gube pravo na smještaj.

VI

Konkurs/Natječaj ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja u javnom glasilu, a u slučaju nedovoljnog broja primljenih kandidata bit će objavljen naknadni Konkurs/Natječaj početkom oktobra/listopada 2020. godine.

Prijave na Konkurs/Natječaj mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

JU UNIVERZITET U ZENICI

OJ STUDENTSKI CENTAR

Ul. Crkvice br.50, Zenica

U prilogu:

Obrazac za prijavu na konkurs: PRIJAVA-NA-KONKURS-ZA-2020-2021

Obrazac garantnog lista: GARANCIJA-ZA-2020-2021