KONKURS/NATJEČAJ za prijem studenata državljana BiH i stranih državljana na smještaj i ishranu u Studentskicentar Univerziteta u Zenici u akademskoj 2023/2024. godini

Dokument GARANCIJA o preuzimanju duga studenta

Dokument PRIJAVA NA KONKURS za akademsku 2023/2024 godinu

Tekst kokursa u PDF formatu možete preuzeti ovdje : STUDENTSKI CENTAR – KONKURS 2023-2024

Na osnovu člana 54. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Zeničko–dobojskog kantona“, broj: 12/22), člana 19. stav 2. Zakona o Javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici – Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 1/18, 10/18 i 13/21), člana 61. stav (1) Statuta Univerziteta u Zenici, a u skladu s Odlukom Upravnog odbora Univerziteta u Zenici o raspisivanju Konkursa/Natječaja za prijem studenata državljana BiH i stranih državljana na smještaj i ishranu u Studentski centar Univerziteta u Zenici u akademskoj 2023/2024. godini, broj: 01-01-1- 1756/23 od 27.04.2023. godine, Univerzitet u Zenici, raspisuje

KONKURS/NATJEČAJ za prijem studenata državljana BiH i stranih državljana na smještaj i ishranu u Studentski centar Univerziteta u Zenici u akademskoj 2023/2024. godini

I

Studentski centar Univerziteta u Zenici u akademskoj 2023/2024. godini vrši prijem 220 studenata na smještaj i ishranu, državljana BiH i stranih državljana, u statusu redovnih studenata fakultetâ Univerziteta u Zenici, od kojih brucoša-studenata prve godine do 35%, a prema utvrđenim kriterijima.

II
Pravo na smještaj i ishranu imaju studenti čije je mjesto prebivališta, odnosno boravišta, udaljeno od Zenice najmanje 20 km.

III
Učesnici Konkursa/Natječaja iz tačke I i II dužni su dostaviti:
1. Prijavu za prijem u Studentski centar (obrazac prijave nabavlja se u Studentskom centru),
2. Uvjerenje visokoškolske ustanove da je redovan student s potvrdom o položenim ispitima iz prethodnih akademskih godina ili ovjerena kopija indeksa sa ocjenama – novoupisani studenti podnose ovjerenu kopiju svjedočanstva iz IV razreda,
3. Uvjerenje o zajedničkom domaćinstvu (kućna lista) i primanja po članu domaćinstva (materijalni cenzus) po osnovu:
– plaća, penzija i druge prinadležnosti (prosječno zadnja tri mjeseca),
– potvrda od zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti roditelja ili staratelja,
4. Potvrda o mjestu stalnog boravka i kopija lične karte (za strane državljane kopija pasoša),
5. Opću uplatnicu na iznos od 10,00 KM za troškove obrade podataka (na žiro-račun broj:
1340100000001672, vrsta prihoda 722631, općina 103, budžetska organizacija 2204010, poziv na broj 4810010048),
6. Ovjerena garancija o preuzimanju obaveze nastalih po osnovu korištenja Studentskog centra (obrazac garancije nabavlja se u Studentskom centru). Učesnici Konkursa/Natječaja koji po osnovu određenog statusa, pripadnosti određenoj populaciji ili po drugom osnovu, u skladu s utvrđenim kriterijima, ostvaruju dodatne bodove iste dokazuju dostavljanjem:
7. Potvrda-uvjerenje o osvojenim nagradama u nastavnim i sportskim takmičenjima (na kantonalnim, federalnim, državnim i međunarodnim takmičenjima),
8. Potvrda o stepenu invalidnosti (lične, roditelja i staratelja),
9. Potvrda o poginulim, nestalim i umrlim članovima uže porodice,
10. Potvrda o logoraškom statusu, ličnom ili roditelja, odnosno staratelja (izdata od Međunarodnog Crvenog krsta),
11. Potvrda o učešću u OS RBiH roditelja (provedeno vrijeme),
12. Potvrda od nadležne institucije o izbjegličkom (raseljeničkom) statusu,
Studenti strani državljani-učesnici Konkursa dužni su dostaviti dokumenta iz tačke III pod rednim
brojem: 1, 2, 4, 5, 6.
Navedena dokumenta moraju biti izdata od nadležnih institucija odnosno organa (original ili ovjerena
kopija) i ne smiju biti starija od 6 mjeseci. Nepotpuna i neblagovremeno dostavljena dokumentacija neće se razmatrati.

IV
Rangiranje kanditata obavit će komisija za prijem na osnovu utvrđenih kriterija i zbrajanja ukupnog broja bodova dobivenih iz dostavljenih podataka i dokumenata koja se traže ovim Konkursom/Natječajem.
Rang lista studenata bit će objavljena na oglasnoj ploči Studentskog centra Univerziteta u Zenici.
Prilikom sklapanja ugovora o korištenju smještaja i ishrane studenti su dužni priložiti ljekarsko uvjerenje o podobnosti za kolektivno stanovanje i obavezni su se besplatno uslikati u upravi Centra.

V

Novoupisani studenti – brucoši obavezni su dostaviti potvrdu o upisu na fakultet prilikom zaduživanja u Studentski centar. Studenti starijih godina studija koji su privremeno primljeni po Konkursu/Natječaju u Studentski centar na smještaj i ishranu ranijih akademskih godina obavezni su konkurisati i dostaviti potvrdu o upisu na fakultet u akademskoj 2023/2024. godini najkasnije do 01.11.2023. godine radi regulisanja smještaja, jer u protivnom gube pravo na smještaj.

VI

Konkurs/Natječaj ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja u javnom glasilu, a u slučaju nedovoljnog broja primljenih kandidata bit će objavljen naknadni Konkurs/Natječaj početkom oktobra/listopada 2023. godine. Prijave na Konkurs/Natječaj mogu se dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

 

JU UNIVERZITET U ZENICI

OJ STUDENTSKI CENTAR

Ul. Crkvice br.50, Zenica

 

Konkurs objavljen u dnevnom listu Večernji list BIH dana 28.08.2023.godine.